PROCEDURY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW SKŁADANYCH DO ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

 

1. Orzeczenia i opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawane są na  pisemny wniosek obojga rodziców (wymagane są dwa podpisy).

2. Wnioski i zgłoszenia dotyczące orzecznictwa i opiniowania należy pobrać i złożyć osobiście w sekretariacie poradni.

3. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

                       I.            Nauczanie indywidualne:

A.      W razie wypadku losowego, zdrowotnego:

a.     zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, wydane przez lekarza określające czas, w którym stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły (nie krótszy niż 30 dni), wzór zaświadczenia w załączeniu,

b.      opinię nauczycieli uczących o funkcjonowaniu ucznia w szkole lub świadectwa ucznia z ostatniego roku.

W razie jednorazowego kontaktu z poradnią nie są konieczne badania psychologiczno - pedagogiczne.

B.      W przypadku różnego rodzaju schorzeń:

a.     zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka wydane przez lekarza określające czas, w którym stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie ucznia do szkoły,

b.      dokumentację medyczną wskazująca przyczynę, która uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie ucznia do szkoły,

c.       opinię nauczycieli uczących o funkcjonowaniu ucznia w szkole,

d.      wyniki badania psychologicznego, pedagogicznego i logopedycznego.

                     II.            Kształcenie specjalne

A.    w przypadku niepełnosprawności intelektualnej wyniki aktualnego badania psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego oraz w razie występowania schorzeń - dokumentacja medyczna.

B.      w przypadku uczniów:

-        niesłyszących,

-        słabo słyszących,

-        niewidomych,

-        słabo widzących,

-        z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

-        z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

-    niedostosowanych społecznie, zagrożonych uzależnieniami lub z zaburzeniami zachowania - wymagana jest dokumentacja medyczna diagnozująca i wskazująca jednoznacznie na daną niepełnosprawność.

Jeżeli wymienione w punktach A i B niepełnosprawności ze sobą współwystępują (z wyjątkiem niedostosowanych społecznie) mówimy wówczas o sprzężonej niepełnosprawności dziecka.

III.     Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze:

a.                  wyniki badania psychologicznego, pedagogicznego i logopedycznego,

b.                 dokumentacja medyczna.

IV.     Wczesne wspomaganie rozwoju

 a.                  kompletna dokumentacja medyczna,

 b.                 wyniki badania psychologicznego lub obserwacji psychologicznej, badanie logopedyczne (określenie rozwoju psychoruchowego dziecka).

 

Od momentu złożenia wniosku przez rodzica wraz z kompletem dokumentacji zostaje uruchomiona procedura orzecznicza w poradni.

Przewodniczący w wydanym zarządzeniu określa skład zespołu oraz termin jego posiedzenia.

Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu oraz przedstawić swoje stanowisko o czym jest informowany pisemnie.

Wnioskodawca odbiera osobiście orzeczenie (opinię).

Od orzeczenia wydanego przez zespół orzekający poradni wnioskodawca może wnieść odwołanie do Kuratora Oświaty w Rzeszowie za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

                         

Wykaz wydawanych opinii:

-        wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej;

-        odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego;

-        spełniania przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą;

-        zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego;

-        objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;

-        dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia;

-        specyficznych trudnościach w uczeniu się;

-        udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;

-        przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy;

-        pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej;

-        zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu;

-        braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;

-        objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce;

-        inne opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży (np. dla PZP, poradni foniatrycznej, Sądu).